facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Soutěž obcí - O keramickou popelnici

Krajské kolo populární soutěže, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, proběhlo v letošním roce už pojedenácté v historii. V rámci slavnostního předání získaly nejlepší obce a města ve čtyřech velikostních kategoriích (do 500 obyvatel, 501-2000 obyvatel, 2001-15000 obyvatel a nad 15000 obyvatel) mimo jiné finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získaly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc, a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.

V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získaly obce na slavnostním ceremoniálu.

Pravidla hodnocení soutěže v roce 2020:

Název: O KERAMICKOU POPELNICI

Vyhlašovatel: Zlínský kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..

Účast: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM ve Zlínském kraji.

Období: kalendářní rok 2019

Kategorie:

Obce a města do 500 obyvatel

Obce a města od 501 do 2.000 obyvatel

Obce a města od 2.001 do 15.000 obyvatel

Města nad 15.000 obyvatel

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.

Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.

Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

Princip hodnocení krajských soutěží

Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. (Obce z jednoho kraje a jedné velikostní skupiny = soubor obcí.)

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

Hlavní hodnocení:

(V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)

„Výtěžnost papíru"

Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost plastu"

Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost skla celkem"

Hodnotí se celková výtěžnost skla. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení:

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů.

(V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)

„Sběr čirého skla"

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.

„Sběr nápojového kartonu"

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.

„Sběr kovu" - vykazované množství

Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.

„Hustota sběrné sítě"

Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel (podle autorizace) na sběrné hnízdo, získá 2 body.

„Účinnost tříděného sběru"

Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.

Odměny:

1. místo - 30.000,- Kč
2. místo - 20.000,- Kč
3. místo - 10.000,- Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech