facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Třídění odpadů v Otrokovicích – ekologické i ekonomické

Server zlinskenovinky.cz se zeptal představitele Technických služeb, jak si město stojí v třídění.

Nakládání s odpady a jejich třídění se stává stále aktuálnějším tématem. V Otrokovicích se o čistotu města starají Technické služby Otrokovice. 

Zeptali jsme se proto ředitele Technických služeb Otrokovice Ing. Vladimíra Plška na několik otázek, jak si město Otrokovice stojí na poli odpadového hospodářství. Zlínské novinky informovala Mgr. Lenka Krupková, tisková mluvčí města Otrokovice. 

Snižuje se či zvyšuje množství odpadů v Otrokovicích? 
Po mnoha letech nepřetržitého nárůstu produkce komunálních odpadů v Otrokovicích byl v loňském roce poprvé zaznamenán mírný pokles, což zřejmě souvisí s ekonomickou recesí. Celkem odložili naši občané do odpadových nádob či sběrných dvorů 5.918 t odpadů, z čehož bylo 2.546 t směsného komunálního odpadu, 1.305 t objemného odpadu, 686 t papíru, 97 t plastů, 209 t skla, 23 t železa, 672 t zahradních odpadů, 253 t stavebních odpadů, 91 t odpadního dřeva odpadů,12 t nebezpečných odpadů a 24 t pneumatik. Zajímavé jsou i údaje o množství odevzdaných elektrozařízení - ve sběrných dvorech skončilo 948 ks televizorů, 312 ks monitorů, 315 ks chladniček, 92 ks velkých elektrospotřebičů, 3990 kg drobných elektrospotřebičů, 1073 ks zářivek a 170 kg baterií. Vedle odpadů od obyvatel vzniká nezanedbatelné množství odpadů také při údržbě města, tj. zejména při údržbě veřejné zeleně a místních komunikací. V loňském roce to bylo 521 t zahradních odpadů, 527 t dřeva, 182 t stavebních odpadů, 30 t uličních smetků a 74 t směsného odpadu.

Zvyšuje se podíl tříděného odpadu? 
Ano, každoročně se podíl využívaných odpadů o nějaké procento zvyšuje. Z uvedených čísel vyplývá, že bez užitku na skládce skončilo 4.602 t odpadů, kdežto nějakým způsobem využito bylo 3.231 t odpadů, tj. 41 %. Způsob využití odpadů je různý - některé jsou recyklovány jako druhotná surovina, zahradní odpady slouží k výrobě kompostu a dřevní odpady jsou využívány energeticky jako palivo v elektrárně.

Co město Otrokovice v oblasti třídění odpadů dělá, jak usnadňuje třídění občanům? 
Jak jsem již uvedl, je u nás využíváno 41% odpadů, což je ve srovnání s jinými městy velmi vysoké procento. Nahlédneme-li však do kontejneru na směsný komunální odpad, zjistíme, že stále značný podíl papíru, plastů a skla končí na skládce. A jde skutečně jenom o přístup a pohodlí některých obyvatel, protože podmínky pro třídění odpadů jsou v našem městě na vysoké úrovni. Vždyť občané zde mají k dispozici více než 200 stanovišť s kontejnery na využitelné odpady a dále mohou využívat 15 sběrných dvorů, což je vzhledem k velikosti našeho města republikový unikát. Snahou města je dále zahušťovat síť stanovišť na třídění odpadů, avšak bohužel zde často narážíme na negativní reakce občanů - umístěte ty kontejnery u sousedova domu, jen ne u mého! Proto bych chtěl touto cestou vyzvat občany, aby sami přicházeli s návrhy, kam nádoby na tříděný odpad umístit. Bude-li to možné, rádi vyhovíme, nádob je dostatek. Také je třeba připomenout změny ve sběru plastů: žluté kontejnery sloužily dříve pouze ke sběru PET lahví, ale od loňského roku do nich mohou občané odkládat všechny druhy neznečištěných plastů z domácnosti včetně tzv. tetrapakových obalů. Za tím účelem jsme všechny odpadové nádoby opatřili novými samolepkami znázorňujícími druhy odpadů, které je možno třídit. Zajímavostí je i nové barevné provedení svozového automobilu propagující třídění odpadů.

Proč je vlastně tak důležité odpady třídit? 
Určitě není nutno rozebírat ekologické aspekty této činnosti. Důležité však je uvědomit si ekonomické dopady třídění odpadů. Samozřejmě, že i v případě třídění je nutno vynaložit nemalé náklady na sběr a svoz odpadů, pořízení odpadových nádob a konečné zpracování odpadů na třídící lince, v kompostárně či jiném recyklačním zařízení. Na druhé straně ekonomické rozvahy však stojí příjmy z prodeje druhotných surovin a od společnosti EKO-KOM, takže výsledné náklady jsou ve srovnání se skládkováním výrazně nižší.

Co nás v odpadovém hospodářství čeká v příštích letech? 
Občany asi nejvíc zajímá, kolik budou za odpady platit. Bohužel je třeba otevřeně říci, že se zcela jistě nevyhneme zvyšování poplatků. Důvodem je nová legislativa, která vstoupí v platnost v roce 2014. Tato legislativa zakáže v časovém horizontu deseti let skládkování zbytkových komunálních odpadů a naopak stanoví povinnost jejich energetického využití ve spalovnách, což je ovšem výrazně dražší způsob likvidace odpadů. Navíc bude skládkování již od roku 2014 zatíženo novými zákonnými poplatky, které se budou v desetiletém přechodném období postupně zvyšovat. A právě ve světle těchto změn se maximální třídění odpadů ukazuje jako jediná možná cesta k tlumení cenového nárůstu. Rovnice je prostá - čím více odpadů vytřídíme, tím méně zaplatíme za zdražující skládkování a posléze za spalování.

Zdroj: zlinskenovinky.cz  

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech